2011. január 19., szerda

SORSKÖNYV

Eric Berne szerint egy nem tudatos forgatókönyv:
„Egy, a gyermekkorban készített, a szülők által megerősített és a későbbi események által igazolt életterv, amely egy választott alternatívára összpontosul.”
Berne-t három kérdés foglalkoztatta különösen: mennyire meghatározó a szülői programozás a sorskönyv kialakításában, a személyiség mennyire rabja ennek és hogy milyen tere van a szabadságnak, az autonómiának az egyén életében.

A sorskönyv jellemzői:
  • a tudattalan élettervet korán, kisgyermekkorban kezdjük írni, elhatározzuk, hogyan fogunk élni – el is készül kb. 5-6 éves korunkra
  • a sorskönyv körülírható kezdettel, tetőponttal és befejezéssel rendelkezik, azaz meghatározott végkifejlet felé halad
  • a szkript nem azonos a tényleges életpályával, a hangsúly egy belső, kényszerítő erőn van, amely mutatja, hogyan kellene cselekedni
  • a sorskönyv többnyire gyermekkori illúziókon alapszik: vagyis, ha jók vagyunk, megjutalmaznak, míg ha rosszat követünk el, megbüntetnek
  • az egész életet struktúráljuk: megtöltjük olyan rítusokkal, időtöltésekkel, amelyek segítenek a végső „nyereség” elérésében
  • a programozás már a gyermek megszületése előtt elindul, hiszen hatással van sorsára az is, ami a szülőkkel, nagyszülőkkel történt
  • a gyermek tiltások, elismerések, felszólítások formájában képet kap arról, hogy milyen a világ és milyen ő maga – ebből következtetéseket von le arra nézve, hogyan biztosíthatja a körülötte lévők szeretetét, hogyan maradhat meg ezen a világon
Ezek azok az építőelemek, amelyek meghatározzák a szkriptbe lépő egyén viselkedését. Ide tartoznak a gátló parancsok, az engedélyek, a programok, az előírások stb. A gyermek a szülői programozás során sajátítja el azokat az alappozíciókat, amelyek majd az egész életére befolyással vannak.
Annak alapján, hogy ebben a korban mit szajkóznak a gyereknek, jönnek létre a vesztes és nyertes sorskönyvek.
Nyertes az, akinek sorskönyvében az van megírva, hogy az elsők között lesz, míg Vesztes az, aki mindenáron a legjobb akar lenni.
Eszerint egy olimpiai 2. helyezés jelenthet győzelmet és vereséget egyaránt, attól függ, hogy a személy hogyan fogja fel elért eredményét.

A gátló parancsok azok a negatív szülői üzenetek, amelyek tilalmak formájában jelennek meg és egész életen keresztül hatnak. A szülő Gyermekije küldi a gyermek Gyermekijébe – a tapasztalat szerint az ellenkező nemű szülő hatása a nagyobb. Ezek korai meghatározókként beépülnek a sorskönyvbe.
Ugyanakkor megfigyelhetők mindenki életében az engedélyek. Minden parancsnak megfelel valamilyen engedély, amely kulcsfontosságú tényezője a nevelésnek. Ugyanis számos olyan elvárás szabályozza magatartásunkat, gondolkodásunkat, amelyek segítségével meg tudunk felelni szüleinknek, hogy azok ne alkalmazzák a gátló parancsokat. Az előírások is korai meghatározóknak számítanak, amelyek a szülők Szülői énállapotából indulnak ki és a gyermekek Szülőijében tapadnak meg.
Gondoljunk csak bele, hányszor vesszük észre és kapunk a fejünkhöz, hogy szülőként ugyanúgy viselkedünk, ugyanazt mondjuk gyermekünknek (akár tiltó parancsot, akár engedélyt), amit szüleinktől láttunk, hallottunk. 

A sorskönyvben rögzített műfaj és szerepek sajátosságai határozzák meg, hogyan viszonyulunk a cselekményhez, a többi szereplőhöz, valamint önmagunkhoz. Tragédia magányos hőseként küzdhetjük végig életünket, hogy aztán szükségszerűen elbukjunk, esetleg egy komédia szerencsétlen figuráját alakíthatjuk, akinek egyedüli vigasza az, hogy legalább addig foglalkoznak vele az emberek, amíg nevetnek rajta.
Számtalan lehetőség áll előttünk, de ha már egyszer választottunk, nehéz kilépni a szerepek kötöttségeiből. Annyira nehéz, hogy valódi meglepetést gyakran az utolsó felvonás sem tartogat, a sorskönyv még halálunk pillanatára is pontos instrukciókat rejt.

 
"Kellenek a gyökerek: van egy hely a földön, ahol megszületünk, megtanulunk egy nyelvet és fölfedezzük, hogyan boldogultak őseink a nehézségekkel. Eljön az idő, amikor felelősek leszünk ezért a helyért.
Kellenek a szárnyak. Megmutatják nekünk a képzelet végtelen horizontjait, elvisznek minket az álmainkhoz, elvezetnek távoli helyekre. A szárnyak segítenek abban, hogy megismerjük felebarátaink gyökereit, és tőlük is tanuljunk."

Grafológia és a számok

A kézírásokban megjelenő szimbólumoknak kiemelt jelentősége van. A számszimbolika az írásmintában fellelhető számoknak tulajdonít értelmet.

1-es szám: legtöbbször az m és j betűkben jelenik meg
Az akarat, a magabiztosság és az energia száma. Az elszántság, erős akarat, esetleg agresszivitás és a hatalom szimbóluma, de utalhat egyedül maradásra, magányra is.
Gyakori megjelenése az írásban kezdeményező, vezető típusú, büszke és önérzetes egyént jelöl, de jelentheti a vezető szerep vágyát, és utalhat uralkodó, domináns személyiségre is.

2-es szám: gyakori megjelenése a z betűkben
A számmisztika szerint az élet anyagi oldalát jelzi. Jelenthet ésszerű gondolkodást, képzelőerőt, alkalmazkodó képességet, lelkiséget. Utalhat határozatlanságra, titkolózásra, ingadozásra, belső nyugtalanságra. A z betű 2-es számmá alakulása az anyagiasságon kívül szókimondásra, erős akaratra és cselekvési energiára utaló jel.

3-as szám: ennek a számnak nincs jellemző előfordulási helye egyik betűben sem, egyéni megoldásokban, különleges betűmódosulatokban találkozhatunk vele
Belátás, bölcsesség, törvényes rend, erkölcs száma. Művészi hajlamot, optimizmust, haladó gondolkodást, vallást, hitet, sorsot jelöli. A szám gyakori megjelenése rokonszenves, vonzó egyéniséget, boldog érzelmi életet, optimista természetet és személyes vonzerőt jelez.

4-es szám: leggyakoribb megjelenése a h és n betűkben, valamint a hosszú kettős ékezetekben
A cselekvés, tett és munka száma. Utalhat a tervek megvalósulására is. Elszántságra, átlagon felületi akaraterőre és cselekvési energiára utaló jel. Az ékezetben megjelenő 4-es szám magasabb fokú értelmet, intuitív felfogóképességet, a figyelem összpontosítását mutatja.  Utalhat még új eszmék, új gondolatok iránti nyitottságra is.

5-ös szám: leggyakrabban a b vagy az r betűkben jelenik meg
A vallás, a segítés, a gyógyítás száma. Jelölhet okkult tudományok iránti érdeklődést, mágikus befolyásoltságot, vonzódást misztikumok felé. A szám gyakori megjelenése mozgékonyságot, jó emlékező tehetséget, szellemi frissességet, kiváló beszéd- és íráskészséget, színészi tehetséget, fejlett üzleti érzéket jelöl, de utalhat a változatosság, a változás vágyára is.

6-os szám: a b és E betűkben
A szeretet, a gondoskodás, a szerelem, vonzalom, a tökéletesség, harmónia, a szépség száma. Utalhat családi, szerelmi életre, vagy ezek vágyára. Kifinomult művészi érzéket és kultúrális igényeket jelenthet. Gyakori ismétlődése otthonszeretetre, hűségre, segítőkészségre, naivitásra, hagyománytiszteletre, fejlett szépérzékre utal. Az alsó zónában megjelenő 6-os számra emlékeztető szimbólum ínyenc típusú embert jelöl.

7-es szám: leggyakrabban az áthúzott z betűkben jelenik meg
A határtalanság, a befejezetlenség, káosz és okkult tudományok száma, de jelölhet önlegyőzést, győzelmet, spiritualitás és misztikumok iránti vonzalmat. A 7-es szám kapcsolatban áll az érzék feletti világgal. Ezt a számot hozzák összefüggésben a hamisítással, csalással, botránnyal és szélhámossággal. A szám gyakori megjelenése az írásban pesszimizmusra, visszahúzódásra, magányra, titkolózásra, zárkózottságra utal, de jelenthet nagy képzelőerőt, együttérzést, függetlenséget és önállóságot.

8-as szám: formamódosulásként találkozhatunk vele: b, g, s, d, f, ly, t és l betűkben 
Az akadályok, gátló hatások, a bánat, nyomor, katasztrófa, szegénység és végzet száma. Fegyelmezettséget, merevséget, gyakorlatiasságot, anyagiasságot, hatalomvágyat, sikerorientáltságot mutat.  Túláradó indulatokra, a türelem, megértés és megbocsátás hiányára utal. Mértéktelen cselekvési energiát jelöl, ami építésre és rombolásra egyaránt felhasználható.
Felfedezhetünk fektetett 8-asokat is az írásban, ami a jelenlegi közegből vagy élethelyzetből való kitörési vágyat, de a változtatásra való képtelenséget jelenti. A számnak nincs sem eleje, sem vége: egy olyan pálya, ahol szabadon lehet mozogni, de kikerülni belőle képtelenség.

9-es szám: legtöbbször a g betűkben jelenik meg
Kettős jelentéstartalommal bír. Egyfelelől a nyugalomra, békességre, boldogságra, tökéletességre, másfelől indulatokra, törekvésre, elszántságra és erőszakosságra utal. A küzdőképesség számának is szokták nevezni.
Utalhat erős személyiségre, határozottságra, akaraterőre, bátorságra, birtoklási vágyra, tetterőre, önimádatra.
Jelenthet helyes megérzéseket, érzelemvezéreltséget, fejlett hatodik érzéket, különleges élményeket. A szám gyakori megjelenése rendkívüli energiával, természetfeletti erőkkel bíró egyént mutat, aki elsöprő energiák, iszonyú erők mozgósítására képes.


Ha próbát szeretnél tenni, vizsgáld meg, hogy találsz-e a kézírásodban a számjegy szimbólumok közül.
Jó szórakozást!

2010. november 28., vasárnap

"Ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsodat.
Mert a sorsod Te vagy."

A kézírás

A kézírás különleges és egyedi. Olyan mint az ujjlenyomat, nincs két egyforma. Kézjegyünk mi magunk vagyunk.

Az írás papírra rögzített kifejező mozgás, bár a kezünkkel hozzuk létre, valójában a kézírás az agyunk által irányított mozgás, ezért tudatos és tudattalan tartalmak is visszatükröződnek írásunkból.
A kézírás magában hordozza személyiségünk minden egyes egyéni tulajdonságát. Követi lelkünk változásait, életünk alakulását, személyiségünk fejlődését.
Így a papírra vetett sorokon keresztül megismerhetjük többek között az író személy érzelmeit, gondolkodásmódját, képességeit,  környezetéhez való viszonyulását, érdeklődési körét.

A grafológia segítségével az író személy olyan tulajdonságai is feltárhatóak, amelyek önmaga és környezete számára eddig rejtve maradtak."Ha majd belefáradsz abba, hogy az legyél, aki nem vagy, akkor majd végre élvezheted az életet. 
Idővel rájössz, hogy ez nemcsak örömet szerez, hanem valami sokkal mélyebbet ad: értelmet az életednek."  (Coelho) 

ANIMA ÉS ANIMUS

Az ellentétes nem belső tudattalan képviselője – Carl Gustav Jung által megfogalmazott anima és animus – a bennünk rejlő, de az ellenkező nemhez tartozó ideálképeket tartalmazza. Tehát az anima a férfiben élő nő, az animus a nőben élő férfi (a férfiak is képesek nőiesen viselkedni és a nők is tudnak férfiasan viselkedni).
Ez teszi lehetővé, hogy megtaláljuk a párunkat, ezért érezzük úgy, hogy a másikat ősidők óta ismerjük.
Ha megtaláljuk azt az embert aki, az animánkat/ animusunkat képezi, szerelmesek leszünk belé. Ez a partnerideál projekciója (kivetítése).

E lélekrészek észrevétlenül formálják karakterünket . A kézírásból nem állapítható meg egyértelműen az író személy nemi hovatartozása, csupán az határozható meg, hogy férfias avagy nőies jelleget mutat-e az íráskép.    

Néhány árulkodó írásjegy a nőies (anima) írásról:  
 - girland vagy árkád, - gyenge nyomaték, - vékony vonal, - esztétikus íráskép - nagyméretű írás, - kötött írás, - díszítettség megjelenése - kerekded formák az oválokban  
Animus jegyek az írásban:   - szögek megjelenése - erős nyomaték, - elrántott vonalak - csonkítások - egyszerűsítések, - kötetlen írás, - kisebb betűméret - nagyobb távolságok a betűk, sorok között


"Platón szerint a teremtés kezdetekor az ember nem olyan volt, mint ma. Nem léteztek férfiak és nők, csak egyféle lény létezett: alacsony volt, egy teste volt és egy nyaka, de a fején két arc volt, az egyik előre nézett, a másik meg hátra. Mintha két teremtményt összeragasztottak volna a hátuknál fogva. Ennek a lénynek két neme volt, négy lába és négy karja. De a görög istenek féltékenyek voltak, mert látták, hogy egy négy karú lény sokkal többet tud dolgozni, hogy a két arc mindig mindent lát, ezért nem lehet rajta ütni, a négy láb pedig sokáig tud gyalogolni, vagy egyszerűen talpon maradni. És ami a legveszélyesebb: egy ilyen kétnemű lénynek nincs szüksége másra, csak hogy szaporodni tudjon. Akkor azt mondta Zeusz, az Olümposz legnagyobb ura: "Tudom, mit lehetne csinálni ezekkel a halandókkal, hogy ne legyenek olyan erősek." És egy villámmal kettéhasította őket, megteremtvén ezzel a férfit és a nőt. Ez jelentősen megnövelte a föld népességét, de ezzel egyidejűleg nagyon meg is gyöngítette a lakóit. Mert most mindenkinek újra meg kellett keresnie az elveszített másik felét, hogy átölelhessék egymást, és ebben az ölelésben visszanyerhessék régi erejüket, hogy ellen tudjanak állni a támadásnak, hogy újra bírják a hosszú menetelést, a fárasztó munkát."